Sri Raghavendra Stotra

Click on the video below to listen to Sri Raghavendra Stotra 
Sri poorna bodha guru theertha payobdhi para,
Kamari maksha vishamaksha sira sprusanthi,

Poorvotharamitha tharanga charath suhamsa,

Devali sevitha parangri ugra payo jalagna. 1Jeevesa bedha guna poorthi jagath susathwa,

Neechaocha bhava mukha nakra ganai sametha,
Durvadhya japathi gilai guru raghavendra ,
Vag devatha saridhamum vimali karothu. 2

Sri Raghavendra sakala pradhatha,
Swa pada kancha dwaya bhakthi magbhyam,
Adhadri sammodhana drushti vajra,
Kshama surendra aavatthu maam sadaayam. 3

Sri Raghavendro hari pada kancha ,
NIshevann labdha samastha sampath,
Deva swabhavo divija dhrumo,
Ayam ishta pradho may sathatham sa bhooyath. 4

Bhavya swaroopo bhava dukha thoola,
Sanga agni charya sukha dairya shali,
Samastha dushta graham nigraheso,
Durathya yopa plava Sindhu sethu. 5

Nirastha dhosho niravadhya vesha,
Prathyarthi mookhtwa nidhana bhasha,
Vidhwath parigneya maha visesho,
Vaghwaiswari nirjjatha bhavya sesha. 6

Santhana sampath parishuddha bhakthi,
Vignana vag deha supata vadhin,
Dathwa sarerothdha samastha doshan,
Hathwa sa no avyadh Guru Raghavendra. 7

Yad padodhaka sanchaya sura nadhi mukhya paga sadhitha,
Asankhya anuthama punya sankha vilasad prakhata punyavaha,
Dus thapa thraya nasano bhuvi maha vandhyaya suputhra pradho,
Vyanga swanga samrudhidho graha maha papa hastham sraye. 8

Yad pada kanja rajasa parii bhooshithanga,
Yad pad padma Madhu payitha manasa ye
Yad pada padma parikeerthana jeernavacha,
Thad darshanam duritha kanana davamrutham. 9

Sarva thanthra swathanthrosou
sri madhwa matha vardhana,
Vijayeendra karabhjothdha
sudheendra vara puthraka, 10

Sri Raghavendro yathi rat
gurur may syath bhaya pahaa
Jnana Bhkthi suputrayuh,
Yasa sri Punya vardhana. 11

Prathivadi jaya swantha bhedha china dharo guru,
Sarva vidha pranenenyo Raghavendranna vidhyathe. 12

Aparokshi krutha shreesa samupekshitha bhavaja,
Apekshitha pradhat anyo raghavendranna vidhyathe. 13

Daya dakhinya vairagya, vak patava mukhangitha,
Shapanugraha sakthanyo raghavendranna vidhyathe. 14

Agnana vismrithi bhranthi samashyapasmriti kshaya,
Thanthra kampa vacha kountya mukha ye chendriyongava,
Doshasthe nasa mayanthi Raghavendra prasadatha. 15

“Om Sri Raghavendraya nama” ihyashtakshara manthratha,
Japithad bhanga vidhath nithyam, ishatha syur na samsaya. 16

Hanthu na kayajan doshan Athmameeya samud bhavan,
Sarvan api pumarthascha dadathu guru rathma vidh. 17

Ithi kala thraye nithyam prarthaanaam ya karothi sa,
Iha muthraptha sarveshto modathe nathra samsaya. 18

Aagamya mahima loke Raghavendro maha yasa,
Sri madhwa matha dughdhabdhi Chandro aavatha sada anagha. 19

Sarva yathra phala vyapthyai yada shakthi pradakshinm,
Karomi thava sidhasya vrundavana gatham jalam,
Shirasa dharayamyadhya sarva theertha phalapthaye. 20

Sarvabheeshata sidhyartha namaskaram karomyaham,
Thava sankeethanam veda shasthrartha phala sidhaye. 21

Samsare aksha sagare prakrthitho agahade dusthare,
Sarva vidhya jala grahairanupame kamadhi bhanga kule,
Nana vibhrama drubhrame amitha bhayasthomadhi phenothkate,
Dukhothkrushte vishe samudhara guro maam magna roopam sada. 22

Raghavendra Guru stotram ya padeth Bhakthi poorvakam,
Thasya kushtadhi roganam Nivruthi stwaraya Bhaved. 23

Andhobhi divya drushti, syadheda mookopi vagpati,
Poorna ayu poorna sampathi, stotrasyaasya japangaveth. 24

Ya pibhe jjalamethena stotrenaivapi manthritham,
Thasya kukshi gatha dosha saerve nasyanthi thath kshanath. 25

Yad vrundavana masadhya pangu kanchopi vaa jana,
Storenanena ya kuryath pradakshina namaskruthi,
Sa jangalo bhave deva guru raj prasadatha. 26

Soma soorya parogo cha pushyarkadhi samagame,
Yo anuthamam idham stotramashtothara satham japeth,
Bootha pretha pisachadhi peeda thasya na jayathe. 27

Yethad stotram samucharya guror vrundavananthike,
Deepa samyojana jnanam puthra labho bhaved druvam. 28

Paravadhi jayo diva jnana bhakthya yadhi vardhanam,
Sarvabhishta pravrudhisyannathra karya vicharana. 29

Raja chora maha vyagra sarpa nakradhi peedanam,
Na jayathe asya stotrasya prabhavannathra samsaya. 30

Yo bhkthya guru raghavedra charana dwandham smaran. ya padeth,
Stotram divyamidham sada nahi bhaved thasya asukham kinchna. 31

Kim thwishtartha samrudhireva kamala nadha prasadhodhayath,
Keerthir dig vidhitha vibhoothirathula sakshee hyastotra hi. 32


1)Poojyaaya raghaveandraaya satyadharmaratayacha
Bhajataam kalpavrukshaaya namataam kaamadhenuve


2)Aapaadamauliparyatam guroonaamakrutim smareat
Teana vighnaha pranashyanti sishayaticha manorataha

3)Doorvaadidvaantaravaea vaishnaveandeevareandavea
Sri raghaveandraguruvea namotyantadayaluvea

       Ithi Sri Appannacharya virachitham Sri Raghavendra stotram sampoornam.